Main menu

Mongolian Glossary

Aimag - Mongolia is divided administratively into 21 aimags (provinces) and the Capital city Ulaanbaatar
Soum - Aimags are divided into soums
Bagh - soums are divided into baghs, the least administrative unit
Ger - A Mongolian round traditional dwelling, made of felt and wood.
Dzud - A Mongolian climatic phenomenon - drought in summer followed by heavy snow in winter cause serious losses of livestock
Гэрээний загвар, аргачлал, үлгэрчилсэн загвар, дүрэм, өргөдлийн маягт батлах тухай PDF Print E-mail
Written by Web admin   
Monday, 14 April 2008 11:19

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008 оны 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувиараа ашигт малтмал олборлож байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам"-ын 7.3, 7.5 дугаар зүйлийн заалтуудыг үндэслэн гарсан Ашигт малтмалын газрын даргын 149 тоот тушаал гарч, "Ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ"-ний загвар, "Нэгж талбайн хэмжээг ашигт малтмалын төрлөөс хамааруулан тооцох аргачлал", "Хувираа ашигт малтмал олборлогч иргэдийн хамтран ажиллах гэрээ"-ний загвар, "Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын нөхөрлөлийн дүрэм", "Ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдөл гаргах" загвар, Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн хэсэгт нөхөрлөлд талбай олгох тухай гурвалсан гэрээ"-ний загварыг тус тус хавсралтаар батлав.  

  1. Ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ (загвар) /хавсралт 1/
  2. Нэгж талбайн хэмжээг ашигт малтмалын төрлөөс хамааруулан тооцох аргачлал /хавсралт 2/
  3. Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийн хамтран ажиллах гэрээ (загвар) /хавсралт 3/
  4. Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын нөхөрлөлийн дүрэм /хавсралт 4/
  5. Ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдөл гаргах /хавсралт 5/
  6. Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн хэсэгт нөхөрлөлд талбай олгох тухай гурвалсан гэрээ /хавсралт 6/
Last Updated on Friday, 11 September 2009 14:00